Podmínky 

Telefon - prodejna: 777 190 144 nebo 145

. Věrnostní program

 

1.1 Věrnostní program (dále jen "program") je program provozovaný společností Stavebniny Holub, s.r.o., se sídlem Míru 2347, Frýdek Místek (IČ 25825411), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  v oddíle C, vložka 19489  (dále jen "provozovatel") nabízející podnikatelům nakupujícím zboží provozovatele ("zákazníkům"), kteří se pro účely programu zaregistrují (dále jen "registrovaní zákazníci"), a za podmínek níže uvedených také dalším fyzickým osobám možnost získat odměnu (dále jen "dárek") za nákup zboží v prodejně provozovatele., a případně další výhody plynoucí z účasti v programu. Podmínky a náležitosti registrace stanoví provozovatel v registračním formuláři.

 

1.2 Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí zákazník, jemuž byla vydána alespoň jedna zákaznická karta. Možnost registrovaných zákazníků získat od provozovatele odměnu je závislá zejména na počtu bodů, které je možné získávat zejména nákupem zboží na maloobchodních prodejnách provozovatele, a dále na aktuální nabídce odměn.

2. Zákaznická karta

 

2.1 Zákaznická karta (dále jen "karta") je karta umožňující jejímu držiteli kumulovat body za jednotlivé nákupy na jeho bodovém účtu. Body získané v rámci programu jsou evidovány na bodových účtech vedených registrovanému zákazníkovi samostatně pro každou jednotlivou kartu (dále též "bodový účet karty"). Karta bude zákazníkovi vydána na základě žádosti, po řádném vyplnění registračního formuláře (v listinné podobě).

 

2.2 Držitelem karty se může stát fyzická osoba starší 18 let, která řádně vyplní registrační formulář včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasí s podmínkami stanovenými v těchto Pravidlech. Vydání karty je bezplatné a není na něj právní nárok. Držitelem karty se nemohou stát zaměstnanci provozovatele nebo jim blízké osoby. Provozovatel programu si vyhrazuje právo kartu bez uvedení důvodu nevydat. Za řádně vyplněný formulář je považován formulář, ve kterém jsou pravdivě a úplně uvedeny požadované údaje: jméno a příjmení držitele karty, kontaktní adresa na držitele karty, kontaktní číslo mobilního telefonu, emailová adresa, souhlas s použitím osobních údajů o držiteli karty, datum vyplnění registračního formuláře, podpis držitele karty a případně další provozovatelem požadované údaje.

 

2.3 Registrační formuláře v listinné podobě jsou k dispozici na firemních maloobchodních prodejnách provozovatele. Vyplněný formulář zákazník předá na prodejně provozovatele. Po obdržení registračního formuláře vystaví provozovatel kartu, která bude zákazníkovi či držiteli karty předána osobně proti registračnímu formuláři.

 

2.4 Kartu je oprávněn používat k získávání bodů v rámci programu výlučně držitel karty, nebo osoba jím určená. Karta je vlastnictvím provozovatele. Karta není kreditní ani platební kartou a může být použita jen v souladu s těmito Pravidly. Držitel karty je povinen informovat provozovatele (písemně nebo prostřednictvím emailu) o změně základních informací poskytovaných provozovateli v registračním formuláři (změna údajů zákazníka či držitele karty např. jména, kontaktní adresy, telefonního čísla apod.).

 

2.5 Karta se stává neplatnou a bodový účet zaniká

a) okamžikem, kdy držitel karty záměrně uvedl v registračním formuláři nepravdivé informace;

b) okamžikem, kdy držitel karty zneužil ochrannou známku provozovatele, jeho obchodní značky nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy provozovatele;

c) okamžikem, kdy držitel karty zneužil mechanismus programu;

d) okamžikem, kdy provozovatel obdrží písemnou žádost držitele karty/registrovaného zákazníka o ukončení platnosti karty;

e) okamžikem úmrtí držitele karty/registrovaného zákazníka;

f)  okamžikem zániku registrovaného zákazníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce;

g) okamžikem zániku (odvoláním) souhlasu se zpracováním osobních údajů;

h) z jiných vážných důvodů.

i)  okamžikem ukončení programu - viz bod 7.4 Pravidel.

 

2.6 Zánikem platnosti karty z důvodů uvedených v předchozím ustanovení pod písm. a), b), c), f), h) zaniká rovněž nárok na použití bodů nasbíraných na účtu karty a na všechny ostatní výhody plynoucí z programu. Body získané do data ukončení platnosti karty z důvodů uvedených pod písm. d), e), g), i) je možné využít k objednání odměn z programu v průběhu 60 kalendářních dnů po datu ukončení platnosti karty.

 

2.7 Ztrátu nebo odcizení karty je držitel karty povinen bezodkladně oznámit provozovateli písemně na adresu uvedenou v záhlaví, nebo prostřednictvím emailu. Neprodleně po obdržení takového oznámení bude karta zablokována pro jakékoli použití. Držitel karty obdrží novou kartu v průběhu 30 dní od nahlášení ztráty nebo odcizení karty (nebo obratem na prodejním místě), na kterou bude převeden bodový stav původní karty. Provozovatel neodpovídá za zneužití karty před oznámením ztráty nebo odcizení karty ani za případné čerpání bodu z bodového účtu.

3. Získání bodů

 

3.1 Oprávnění získávat body na základě uplatnění karty vzniká okamžikem vydání karty držiteli karty. Není-li provozovatelem stanoveno jinak, je držitel karty za účelem připsání bodů na bodový účet karty povinen předložit kartu při nákupu zboží provozovatele. Počet bodů připsaných na účet karty na základě konkrétního nákupu zboží na maloobchodní prodejně provozovatele závisí na hodnotě uskutečněného nákupu. Přesný počet bodů bude stanoven na základě aktuálního přepočítacího koeficientu určeného provozovatelem. Přepočítací koeficient bude provozovatelem zveřejněn na prodejně. Získané body budou na bodový účet karty připsány ve lhůtě do 24  hodin, pokud to umožní technické podmínky zařízení provozovatele.

 

3.2 Provozovatel vymezí zboží, za jehož nákup budou body v rámci programu přidělovány. Pokud provozovatel neuvede jinak, budou body přidělovány za zboží z prodejního sortimentu provozovatele.

 

3.3 Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet karty nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud:

a) byly získány v rozporu s právními předpisy a/nebo těmito Pravidly,

b) byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití karty jinou osobou než držitelem karty),

c) byly získány omylem nebo technickou chybou systému,

d) se vážou na zrušenou transakci,

e) držitel karty zneužil mechanismus a výhody programu,

f)  provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění,

g) z jiných vážných důvodů.

 

3.4 Aktuální stav bodového účtu karty je držitel karty/registrovaný zákazník oprávněn kdykoliv zjistit dotazem na maloobchodní prodejně.

 

3.5 Nebude-li provozovatelem stanoveno jinak, není zisk bodů vyloučen v případě realizace nákupu zboží v rámci jiné akce vyhlášené provozovatelem.

4. Využití bodů

 

4.1 Po získání potřebného počtu bodů poskytne provozovatel na základě obdržené objednávky odměny registrovanému zákazníkovi odměnu z aktuální nabídky provozovatele zveřejněné na prodejně za zvýhodněnou cenu. Parametry a zobrazení odměn uvedených na prodejně mají jen informativní charakter. O výměnu bodů za odměnu může držitel karty žádat na prodejně. Získané body není možné vyměnit za peněžní hotovost ani za jiné protiplnění nebo jinou výhodu, není-li provozovatelem stanoveno jinak.

Počet bodů, jejichž dosažení je třeba k objednání konkrétní odměny, určuje provozovatel a je oprávněn tento počet kdykoliv měnit. Bodové hodnoty odměn uveřejňuje provozovatel na prodejně. Pro konkrétní objednávku odměny je rozhodující bodová hodnota v okamžiku doručení objednávky provozovateli.

 

4.2 Po doručení objednávky odměny provozovateli bude z bodového účtu karty odečten příslušný počet bodů odpovídající bodové hodnotě požadované odměny a vybraná odměna bude zpravidla do jednoho měsíce od doručení objednávky odměny provozovatelem zaslána na adresu uvedenou držitelem karty, nebo předána ihned na prodejně v případě, že je požadovaná odměna skladem. Provozovatel neodpovídá za prodloužení dodací lhůty v důsledku uvedení nesprávné adresy v registračním formuláři, v důsledku nenahlášení její změny nebo z důvodu nezaviněných provozovatelem. Nebude-li odměna doručena adresátovi včas proto, že si adresát včas nevyzvedl doručovanou poštovní zásilku, nelze žádat zpětné připsání bodů na bodový účet karty. Na základě důvodné žádosti držitele karty/registrovaného zákazníka může být nedoručená odměna opětovně zaslána na náklady adresáta zásilky.

 

4.3 Provozovatel si vyhrazuje právo náhrady odměn, které nejsou k dispozici v daném období (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci). V takových případech je provozovatel oprávněn poskytnout registrovanému zákazníkovi místo objednané odměny jinou pokud možno srovnatelné kvality a druhu. Provozovatel si vyhrazuje právo některý typ odměny stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky.

5. Reklamace

 

5.1 Uplatňování nároku z vad se řídí zákonem c. 513/1991 Sb.

 

5.2 Osobou pověřenou k provádění reklamačního řízení a uspokojování nároků z případných vad je společnost Stavebniny Holub, s.r.o., se sídlem Míru 2347, Frýdek Místek (IČ 25825411), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  v oddíle C, vložka 19489.

6. Ochrana osobních údajů

 

6.1 Osoba, která se má stát držitelem karty, svým podpisem na registračním formuláři uděluje společnosti Stavebniny Holub, s r.o. na dobu neurčitou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých vyplněním registračního formuláře (nebo kdykoli během fungování věrnostního programu) za účelem provozování věrnostního programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům naturální rabat), k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu a to přímo provozovatelem jako správcem osobních údajů. Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla provozovateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Provozovatel odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

7. Všeobecná ustanovení

 

7.1 Všechna práva registrovaných zákazníků vyplývající z programu jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí registrovaného zákazníka, je-li fyzickou osobou, nebo zánikem registrovaného zákazníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce. Smrtí nebo zánikem registrovaného zákazníka bez právního nástupce zanikají rovněž body získané v rámci programu. Tyto body jsou nepřevoditelné. Získané body ani jakákoli práva vyplývající z programu nemohou být předmětem dědického práva.

 

7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tato Pravidla stejně jako obsah katalogu odměn, zejména právo změny obratového koeficientu, bodového hodnocení konkrétního nabízených odměn (např. v případě devalvace měny, změny nákladů souvisejících s provozováním věrnostního programu včetně nákladů spojených s pořízením a distribucí odměn, zavedení dovozních bariér a jiných zásahů vyšší moci). O uvedených změnách bude provozovatel informovat registrované držitele karty emailem  a/nebo prostřednictvím internetových stránek, případně prostřednictvím propagačních materiálů dostupných na maloobchodní prodejně provozovatele.

 

7.3 Věrnostní program připravil provozovatel s dlouhodobým záměrem. Vyhrazuje si však právo kdykoli věrnostní program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na prodejně  minimálně jeden kalendářní měsíc přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty karet dále připisovány body za nákup zboží.

 

 

7.4 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna  2017. Realizace programu podle výše uvedených pravidel bude probíhat v souladu s interním předpisem provozovatele.